Vedtægter

Vedtægter for Jyllinge Sejl- & Motorbådsforening
§ 1
Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Jyllinge Sejl- og Motorbådsforening, og foreningens initialer er JSM. Foreningens adresse er Plutovej 15, 4040 Jyllinge.
Foreningen er stiftet den 1. maj 2005 og har hjemsted i Roskilde kommune.


§ 2
Formål:
Foreningens formål er at dyrke sejlads og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at ud- brede kendskab til sejlads, hvad enten det drejer sig om at dyrke sejlads i sejl og/eller motorbåd.
Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


§ 3
Medlemskab:
Som aktivt medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til at dyrke sejlads, men er valgbar til bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser.


§ 4
Indmeldelse:
Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af værge eller forældre.


§ 5
Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 3 måneders varsel. I forbindelse med udmeldelse vil kontingentet ikke blive refunderet.


§ 6
Kontingent:
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævnings-form fastsættes af bestyrelsen.


§ 7
Restance:
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.


§ 8
Udelukkelse og eksklusion:
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 9
Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse skal ske skriftligt.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside. Årsrapporten offentliggøres ligeledes på klubbens hjemmeside sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der er kun stemmeret ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10
Dagsorden:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport inkl.    revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens    budgetforslag for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand i lige år.
8. Valg af næstformand i ulige år.
9. Valg af kasserer i ulige år.
10. Valg af sekretær i lige år.

11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
12. Valg af suppleanter til      bestyrelsen.
13. Valg af revisor og      revisorsuppleanter.
14. Eventuelt.
§ 11
Generalforsamlingens ledelse:
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.


§ 12
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst tre fjerdedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning med videre gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13
Bestyrelsen:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt yderligere et medlem og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretæren er på valg i lige år. Næstformanden og kasseren samt bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år.
Valgbarhed til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år og har stemmeret jf.§ 9.
Formændene/kvinderne for de forskellige udvalg som etableres i foreningen, vælges af en samlet bestyrelse. Udvalgsformændene/kvinderne har ret til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder dog uden stemmeret i bestyrelsesanliggender.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.


§ 14
Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest fire uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det forgangne år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 15
Revision:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisor suppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16
Tegning og hæftelse:
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening med kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 1.000,- kræves dog underskrift af formand og/eller næstformand samt kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17
Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18
Opløsning:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de angivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede med-lemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Copyright: Jyllinge Sejl og Motorbådsforening 2022
Position 55° 44,7 N - 12° 05,8 Ø
E-mail: jsm.mail@hotmail.com